Staff


  

CEO

KOH TOKUSHIMA

  

Executive Director

YOJI FUJIMOTO


NAOKO OHNO

  

Chief Designer

NAOKO OHNO

RYOHEI ITO

  

Chief Designer

RYOHEI ITO

  

Designer

HIDETAKA WATANABE

KOHEI KAMAHARA

  

Designer

KOHEI KAMAHARA

AKIHISA WAKAYAMA

  

Designer

AKIHISA WAKAYAMA

HARUE TAKAHASHI

  

Accounting

HARUE TAKAHASHI