Staff


  

CEO

KOH TOKUSHIMA

  

Executive Director

YOJI FUJIMOTO


RYOHEI ITO

  

Chief Designer

RYOHEI ITO

KOHEI KAMAHARA

  

Designer

KOHEI KAMAHARA

AKIHISA WAKAYAMA

  

Designer

AKIHISA WAKAYAMA

KO YA WEN

  

Designer

KO YA WEN

KHIIREV UNDRAA

  

Designer

KHIIREV UNDRAA

HARUE TAKAHASHI

  

Accounting

HARUE TAKAHASHI